Privacy- Statement
KamerKoor Salland(KKS voorheen CMS)

 

Inleiding 

Ons Koor [KamerKoor Salland, Steenuil 21, 7732 KA Ommen en KvK nr 08197441], hierna verder aangeduid als KKS, registreert (“verwerkt”) persoonsgegevens.
De betrokkenen mogen erop vertrouwen dat KKS zorgvuldig en vertrouwelijk met hun persoonsgegevens omgaat.
De wet- en regelgeving, met de name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplicht ons ook daartoe.

Dit Privacy Statement beschrijft hoe binnen KKS met privacy wordt omgegaan en bepaalt de organisatorische en technische maatregelen die in redelijkheid van ons verwacht mogen worden om te waarborgen dat zorgvuldig met de vastgelegde persoonsgegevens wordt omgegaan.

Het Bestuur van KKS is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en voor het toezien op de naleving ervan.
Van alle bestuurs- en koorleden wordt verwacht dat zij in lijn met dit beleid integer, vertrouwelijk en overigens zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan.

 

Van wie verwerken wij gegevens?

KKS verwerkt gegevens van:

 • Leden van KKS
 • Deelnemers aan activiteiten van KKS
 • Website-bezoekers t.b.v. reservering voor concertuitvoeringen

In dit privacy-statement zijn zij “betrokkenen” in de zin van de AVG.

 

Grondslag en doel

A.    Overeenkomst

Persoonsgegevens worden verzameld en vastgelegd op de grondslag van een geregistreerd lidmaatschap ten behoeve van:

 • algemene communicatie in samenhang met de activiteiten van het koor.
 • facturering voor het lidmaatschap en deelname aan kooractiviteiten.
 • het bekijken van koorfoto’s op het besloten gedeelte van de website.

B.    Toestemming

Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden bewaard op de grond van de door ons verkregen specifieke toestemming van betrokkene(n) om gegevens te verwerken, zoals:

 • niet-leden die deelnemen aan kooractiviteiten (bijv. projectzangers),
 • aspirant-leden wiens gegevens wij met het oog op het eventuele toekomstige lidmaatschap gedurende een bepaalde periode mogen bewaren.

 

Aard van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen:

 • naam, adres, postcode en woonplaats (zgn naw-gegevens) en voorts telefoonnummer(s) en emailadres(-sen),
 • wanneer er sprake is van een lidmaatschap of deelname aan een project: het bankrekeningnummer (IBAN) van het koorlid / projectlid,
 • beeldmateriaal (foto’s website) waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld,

 

Verwerkers

KKS kan indien nodig voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens (contractuele) instructies van KKS persoonsgegevens verwerken.
KKS sluit in dat geval met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

Website-bezoek

Website-bezoekers kunnen zich via een webformulier opgeven voor concertbezoeken;
de persoonsgegevens worden alleen voor dat doel gebruikt maar verder niet opgeslagen.

Alleen leden van KKS hebben op grond van hun lidmaatschap toegang tot het besloten gedeelte van de website (toegankelijk met behulp van een wachtwoord).

 

Ontvangers

Beeldmateriaal waarop de persoon herkenbaar is kan, uitsluitend op grond van verkregen toestemming, op het openbare gedeelte van de website worden geplaatst. Daarnaast kunnen ook foto’s worden geplaatst op het besloten gedeelte van de website (beschermd door middel van een wachtwoord).

 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Bij opzegging van het lidmaatschap of beëindiging van een project worden deze vernietigd, tenzij men als oud-lid, projectlid of aspirantlid heeft aangegeven nog op de hoogte te willen blijven van nieuwsberichten en/of kooractiviteiten.

 

Rechten van betrokkenen

Op verzoek zal KKS een betrokkene inzage geven in de persoonsgegevens (incl. beeldmateriaal) die zij van hem/haar vastlegt. In alle gevallen kunnen personen aan KKS vragen om onjuiste gegevens te corrigeren of de gegevens te verwijderen of aan een door betrokkene aangewezen derde over te dragen. Behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap zal KKS dat dan ook op zo kort mogelijke termijn doen.

 

Beveiliging

KKS heeft, rekening houdend met mogelijke risico’s, passende technische maatregelen getroffen om de verwerkingen van persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik.

In het weinig waarschijnlijke geval dat er toch sprake is van een zgn. datalek zal KKS dat melden bij de Authoriteit Persoonsgegevens en voor zover mogelijk aan de betrokkene.


 

 

Steun ons door vriend te worden van Kamerkoor Salland!
© 2024 Kamerkoor Salland. Designed by JoomShaper